LI-63501654E0427
top of page

TERMENI SI CONDITII
 

PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII DE MARKETING ONLINE SI SOCIAL MEDIA 

Prezentele termeni si condiții vor forma baza tuturor acordurilor dintre Mentor Capital & Business Advisory SRL și orice client. Va rugăm să citiți prezentul Acord cu atenție înainte de a începe utilizarea siteului nostru web sau a Serviciilor. Orice achiziție sau activitate desfășurată în cuprinsul siteului nostru va confirma acceptarea și acordul de către dumneavoastră cu prezentul Acord.

1.     DEFINIȚII ȘI INTERPRETĂRI

1.1.   În prezentele termeni și condiții următoarele definiții vor fi aplicabile cu excepția cazurilor expres menționate:

„Zi lucrătoare” înseamnă o zi (alta decât Sâmbătă, Duminică sau sărbătoare publică) în care băncile din București sunt deschise clienților.

„Contract” inseamnă contractul dintre Companie și Client pentru furnizarea Serviciilor reglementate de prezentele termeni și condiții precum și a Comenzii.

„Client” inseamnă individul sau entitatea de afaceri care achiziționează Serviciile de la Companie și ale carei date sunt stabilite in Comandă.

„Forța majoră” reprezintă un eveniment dincolo de controlul rezonabil al oricăreia dintre parți, inclusiv dar nefiind limitat la greve, blocaje sau alte dispute industriale, nefuncționarea unui serviciu de utilități sau a rețelei de transport, intervenție divină, război, rebeliuni, nesupuneri civice, pagube cu rea credință, respectarea oricărei legi sau ordin, regulă, regulament sau indicație guvernamentală, accident, avarii ale fabricii sau ale echipamentelor, incendiu, inundație, furtună sau vină a furnizorilor sau a subcontractorilor.

 „Companie din grup” reprezintă o companie sau o filială sau companie de holding a Companiei.

„Companie” înseamnă Mentor Capital & Business Advisory SRL, o companie înmatriculată în Romania, având cod fiscal RO-36726684, cu sediul in: Str. Ing. George Constantinescu 4B –  Sector 2, Bucuresti RO- 020339.

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate patentele, drepturi asupra invențiilor, modele de utilitate, copyright și drepturi conexe, marci de servicii, nume comerciale, de afaceri si de domenii, imagine comercială, drepturi de bunăvoință sau de a acționa în instanță pentru neexercitare, drepturi pentru concurență neloială, drepturi de design, drepturi în software de computer, drepturi în baze de date, drepturi topografice, drepturi morale, drepturi asupra informatiilor confidențiale (inclusiv know-how și secrete comerciale) sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, in fiecare caz fie ca sunt înregistrate sau neînregistrate și incluzând toate cererile de reînnoire sau prelungiri ale acestor drepturi și toate drepturile similare sau echivalente sau forme de protecție în orice parte a lumii.

„Comandă” înseamnă comanda plasată de Client prin achiziția online Paypal/Card Credit sau prin indicația email că o comandă a fost plasată. Împreună cu aceste termeni și condiții comanda va forma un contract opozabil.

„Cotația” înseamnă oferta scrisă întocmită de companie care conține propunerile acesteia pentru furnizarea Serviciilor către Clienți. Cu excepția unei cotații anterior agreate, această evaluare va fi pentru acele servicii și prețuri afișate pe siteul web al Companiei și vizibile Clientului la momentul comenzii.

„Servicii” reprezintă serviciile pe care Compania le va presta Clientului conform Comenzii precum și conform modificărilor periodice ale wesite www.mcba-evo.com , necesare conformării cu legislația aplicabilă sau pentru a produce efecte de afaceri mai eficiente clienților noștri.

„Specificație” înseamnă descrierea sau specificația Serviciilor din Comandă, care, de regulă, va fi afișată pe website al Companiei și vizibilă Clientului la momentul comenzii.

„Termeni” reprezintă prezentele termene și condiții actualizate periodic de Companie.

„TVA” înseamnă taxa pe valoare adăugată conform legislației României și orice altă taxă adițională plătibilă pentru serviciile prestate.

1.2. Unde prezentele Termeni utilizează cuvinte la singular, acestea vor fi citite de asemenea pentru a include și forma de plural și viceversa. Unde prezentele Condiții folosesc cuvinte care să descrie un anume gen, acestea vor fi citite să includă toate genurile și viceversa.

1.3. Alineatele din acest document sunt incluse doar pentru paginare și nu vor afecta interpretarea sau înțelesul prezentelor Termeni.

2.     TERMENI ȘI CONDIȚII    

2.1. Prezentele Termeni se vor aplica tuturor acordurilor încheiate între Companie și Client, fiind excluse orice alți termeni pe care Clientul dorește să le impună sau includă sau care sunt insinuate de comerț, cutumă, practică sau pe parcursul desfășurării activității dintre Companie și Client.

2.2. Prezentele Termeni și Condiții pot fi modificate doar prin acord scris expres între Companie și Client. 

3.     CONTRACTUL

3.1. Comanda constituie o ofertă din partea Clientului de a achiziționa Serviciile în conformitate cu prezentele Termeni. Clientul se va asigura că termenii Comenzii și orice altă Specificație relevantă sunt complete și corecte.

3.2. Comanda va fi considerată acceptată doar când Compania va emite o acceptare scrisă a Comenzii sau când Compania a început furnizarea Serviciilor în urma recepționării Comenzii, care intervine prima, moment în care Contractul va intra în vigoare. Compania va fi considerată a fi început furnizarea Serviciilor la data la care activitatea de început sau întâlnirea de început cu clientul a avut loc.

3.3. Contractul constituie întreaga înțelegere între Companie să furnizeze Serviciile Clientului și Clientul să achiziționeze acele Servicii, conform prezentelor Termeni.

3.4. Clientul este de acord că nu s-a bazat pe nicio afirmație, promisiune sau reprezentare făcute sau date de către sau în numele Companiei, ce nu se găsește enunțată în Contract. Orice mostre, desene, descrieri sau publicitate emise de catre Companie sau orice descrieri sau ilustrații conținute in broșurile,website sau pubicitate ale Companiei sunt emise sau publicate doar pentru a da o idee aproximativă asupra Serviciile descrise în acestea, Acestea nu vor forma parte din contract sau din orice alt contract între Companie si Client pentru furnizarea Serviciilor.

3.5. O Evaluare pentru furnizarea Serviciilor prestate de către Companie nu va fi considerată o ofertă. O Evaluare va fi valabilă doar pentru o perioada de 60 de Zile de la data emiterii acesteia.

3.6 REZILIEREA: Prețul Serviciilor lunare este valabil de la perioada începând cu data înscrierii și va continua LUNAR cu o perioadă inițială individuală de 12 (douăsprezece) luni.

- In cazul în care Clientul dorește să renunțe la Servicii după încetarea perioadei de angajament, atunci Clientul trebuie să notifice renunțarea cu 5 (cinci) zile înainte pentru a nu fi facturat pentru sumele lunare. In cazul în care Clientul renunță înainte ca ciclul lunar de facturare să fie complet, Clientul este de acord să plătească pentru toată luna.

- In cazul în care Clientul dorește să rezilieze înainte de sfârșitul perioadei de 12 luni, acesta nu va fi penalizat. Clientul va informa cu 60 (șaizeci) de zile înainte de data rezilierii prin trimiterea unui email la info@mcba-group.com , iar rezilierea își va produce efecte de la data convenită. 

4.     OBLIGAȚIILE ȘI GARANȚIILE COMPANIEI 

4.1. Compania se angajează să furnizeze Serviciile conform Comenzii utilizând atenție și profesionalism rezonabile pentru a se conforma în toate aspectele materiale cu Specificația.

4.2. Compania va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a îndeplini datele de performanță specificate în Comandă, dar oricare astfel de date vor fi doar estimări iar timpul nu va fi considerat crucial pentru prestarea Serviciilor. Compania nu va fi ținută responsabilă pentru nicio întârzierea in livrarea Serviciilor cauzate de un eveniment de Forța majoră sau de eșecul Clientului de a furniza instrucțiuni adecvate de livrare sau orice alte instrucțiuni relevante pentru prestarea Serviciilor.

4.3. Compania va avea dreptul de a efectua orice modificări ale Serviciilor care sunt necesare pentru conformarea cu orice legislație aplicabilă.

4.4. Compania va avea dreptul de a utiliza o Companie din Grup, subcontratori sau serviciile oricărui alt terț pentru furnizarea Serviciilor, cu condiția ca Compania să rămână mereu răspunzătoare față de Client pentru calitatea Serviciilor ca și cum le-ar fi prestat ea însăși.

4.5. Campaniile media furnizate conform pachetului selectat vor ținti doar țintele  de angajament și performanța care este bazată pe angajamentul audienței în cadrul canalelor social media selectate. Clientul va indica un buget lunar separat de cel plătit Companiei care va fi direcționat exclusiv pentru a promova canalele social media și pentru a obține factorii de angajament doriți.

4.6. In cazul în care Clientul este interesat de orice campanii de tipul Lead Generation, acest serviciu va fi evaluat separat și nu va fi inclus în pachetul social media ales. Fiecare campanie Lead generation va avea un buget separat și un preț conform propunerii specifice și a țintelor clienților EVO.​

5.     OBLIGAȚIILE ȘI GARANȚIILE CLIENTULUI

5.1. Clientul va oferi asitență și informații tehnice Companiei conform cerințelor rezonabile ale Companiei în timp suficient pentru a facilita îndeplinirea Comenzii în concordanță cu datele și bornele de livrare estimate. Clientul va avea întreaga responsabilitate pentru asiguarea acurateței tuturor informațiilor furnizate către Companie și garantează și se obligă față de Companie că angajații Clientului care asistă în executarea Comenzii au competențele și autoritatea necesare.

5.2. Clientul va fi obligat ca, in cel mai scurt timp și în cadrul termenului limită agreat, să comenteze asupra și sau să aprobe materialele furnizate conform Serviciilor, inclusiv (fără limitare) planul lunar de operare, planul de postare, materialele grafice, materialul de conținut prezentat de Companie. In plus, Clientul va fi obligat în cel mai scurt timp și în cadrul termenului limită agreat să implementeze modificările pe website, în sistemele IT, să furnizeze acces de Admin Companiei, să permită orice acces de management Companiei sau oriunde va fi solicitat de către Companie.

5.3.   Clientul va fi obligat să informeze imediat Compania de orice modificări ale numelor de domeniu, websites, parole, setup tehnic sau orice alte informații materiale legate de infrastructura tehnică de natură să afecteze Serviciile furnizate de Companie.

5.4.  In cazul în care Clientul nu îndeplinește acele acțiuni sau nu furnizează acele materiale solicitate conform clauzei 5 în termenul mită convenit (și măcar in 5 Zile Lucrătoare de la data solicitată de către Companie), atunci Compania nu va rambursa Clientului sumele plătite pentru Serviciile furnizate iar Serviciile rămase specificate in Comandă fie în cazul în care Compania a putut să le livreze sau nu.

5.5.  Clientul va despăgubi și va ține Compania complet asigurată împotriva tuturor răspunderilor, costurilor și cheltuielilor de orice natură și oricum suportate de către Companie în relație cu orice terță parte ca urmare a prestării Serviciilor în concordanță cu Comanda, Specificația sau conținutul publicității, social media sau paginilor web ale Clientului care a rezulta în pretenții sau acțiuni împotriva Companiei pentru încălcarea oricăror Drepturi de proprietate intelectuală sau a oricăror drepturi de proprietate ale terțelor părți sau pentru încălcarea confidențialității sau a unui contract sau pentru defăimare.

5.6.   Clientul se obligă să respecte toate regulile, regulamentele, codurile de bună practică și legile aplicabile relevante pentru utilizarea Serviciilor, inclusiv dar fără limitare la obligațiile sale pentru protecția datelor și se obligă să despăgubească Compania în legătură cu orice și toate costurile, pretențiile sau acțiuni de orice natură aduse de terțe părți în legătură cu orice încălcare de către Client.

5.7. Compania solicită primirea unei notificări anterioare oricăror modificări în legătură cu profilul (lele) social media ale Clientului de natură să afecteze Serviciile furnizate de Companie. În cazul în care modificările efectuate de Client sau de o terță parte asupra profilului Clientului atunci performanța și integritatea brandului pot fi afectate, iar Compania nu poate fi ținută responsabilă.

5.8. Clientul va fi obligat să respecte protocolul operațional al Companiei pentru  asigura operări prompte:

- Clientul va nominaliza un singur reprezentant care să se ocupe de corespondența marketing/Social media cu managerul de cont în cadrul Companiei.

- Comunicările vor fi făcute doar prin email pentru a putea fi documentate și urmărite până la finalizare.

- Compania va furniza Clientului un plan de lucru (în funcție de serviciul ales). Clientul va confirma/modifica planul într-un email de răspuns cu confirmarea începerii și executării activității.

- Clientul va răspunde planului de lucru al Companiei nu mai târziu de 5 zile lucrătoare.

- După confirmarea de către Client a planului de lucru și începerea executării acestuia de către Companie, Clientul nu va mai putea modifica sau schimba în niciun fel planul de lucru.

- Protocolul operational este parte a Caluzei 5 pe care Clientul trebuie să îl respecte in întregime ca parte a acestui acord. 

6.     PREȚURI

6.1. Cu excepția cazurilor de prevedere expresă, toate prețurile vor fi exprimate in EURO și vor fi fără TVA sau alte taxe. In cazul în care taxe vor fi introduse sau modificate după încheierea unei Comenzi, Compania va avea dreptul de a modifica corespunzător prețurile.

Companiile române sau persoanele private domiciliate în Romania vor plăti sumele în lei. Suma va fi calculată în baza ratei de conversie Euro-Ron a BNR de la data plății.

6.2.  Clientul este de acord că anumite Servicii pot implica și licențierea drepturilor de proprietate intelectuală a unor trețe părți, iar Clientul va fi nevoit să licențieze direct de la o astfel de terță parte. Cu excepția unor prevederi exprese, toate prețurile nu vor include costurile de achiziție a drepturilor de proprietate intelectuală pentru materialele ce vor fi incluse in materialele de marketing, inclusiv dacă este relevant (dar fără limitări) fotografii și licențe de la terți proprietari și licențiatori.

6.3.a   Toate pachetele social media sunt furnizate în baza unui abonament lunar sau anual iar Clientul este de acord că abonamentele vor fi reînnoite automat de către companie la finalul fiecărei perioade pentru a evita orice întrerupere a Serviciilor. Clientul poate rezilia abonamentul la Servicii în scris cu un preaviz de cel puțin 60 de zile lucrătoare. Serviciile vor continua să fie furnizate până când abonamentul la Serviciile existente a fost prestat în întregime către Client (până la finalul lunii sau anului pentru serviciile care au fost deja facturate sau au fost plătite de client

6.3.b  Alte pachete de servicii sunt vândute drept achiziții unice, nu necesită abonamente.

6.4.   Periodic Compania poate oferi discounturi pentru plata printr-o metodă de plată preferată și/sau anumite intervale de timp, conform celor stipulate de Companie în Cotația sa. In cazul în care Clientul nu plătește in modalitatea de plată descrisă și în intervalele de timp menționate, va avea drept rezultat renunțarea la discount iar Clientul va avea obligația de a plăti abonamentul în curs la valoarea sa întreagă.

6.5 Suma inițială pentru pachetele de management Social Media, stipulată pe website, va fi scutită pentru clienții care se obligă pentru cel puțin 12 luni de plan de servicii de management social media. În cazul în care Clientul va renunța la Servicii înainte de parcurgerea a 12 luni de operații, acesta va fi facturat cu suma inițială menționată pe website, în conformitate cu planul ales.

6.6 Clientul este de acord că orice campanie promoțională, parte a pachetelor social media prezentate pe website (e.g. Campanie PPC pe orice canal social media, campanie de promovare Facebook, campanie de promovare pe Instagram, campanie de promovare pe LinkedIn, etc) va fi bugetată de către Client și platită de către acesta. Pachetul social media nu include niciun buget de promovare sau publicitate.

6.7 Compania va furniza servicii de management pentru tipurile de campanii de promovare menționate in art. 6.6, în conformitate cu următoarele condiții: a) Serviciul va fi furnizat conform cu planul social media așa cum este specificat în pagina „Prețuri”.​

7.     PLATA 

7.1. Compania va factura serviciile lunar sau anual in avans de livrarea serviciilor. Dacă Comanda a fost plasată prin PayPal sau prin Card de Credit, plata va fi luată automat la data fiecărei reînnoiri a abonamentului. In cazul în care Compania este de acord cu plate prin factură, facturile vor fi emise cu 7 zile înainte de fiecare reînnoire a abonamentului.

7.2. Clientul va plăti fiecare factură transmisă de Companie cu 2 zile înainte de reînnoirea abonamentului și în fonduri transferate în conformitate cu clauza 7.3 de mai jos. Numărul facturii va fi menționat în toate plățile, iar plăți prin BACS, CHAPS, CEC și transfer bancar sunt acceptate.

7.3.  Clientul va plăti toate sumele datorate conform Contractului fără nicio deducere sau reținere la sursă cu excepția cazurilor cerute de lege, iar Clientul nu va avea dreptul să pretindă niciun credit, compensare sau contrapretenție împotriva Companiei pentru a justifica reținerea plății vreunei sume în tot sau în parte. Compania poate, fără a limita alte drepturi și remedii ale sale, să compenseze orice sumă datorată acesteia de catre Client cu o sumă plătibilă Clientului de către Companie.

7.4. In caz de plată restantă, dobânda se va acumula la suma din factură cu 0,3% pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităților poate depăși valoarea debitului.

La discreția Companiei, o sumă de 15 euro (pentru a acoperi cheltuieli administrative și nu ca penalitate) va fi facturată ca notificare pentru plata întârziată transmisă Clientului. Compania va avea dreptul de a transmite astfel de notificări săptămânal din momentul în care sumele au devenit restante. In mod expres Compania își rezervă toate drepturile la orice moment pentru a întreprinde acțiuni legale pe care le consideră potrivite pentru a recupera sumele neplătite.

7.5. Plata întârziată va fi considerată a constitui o încălcare materială a Contractului dând dreptul Companiei (la discreția sa) să rezilieze Contractul sau să pună în aplicare prevederile Contractului pentru a remedia încălcarea.

7.6. În cazul în care Serviciile nu pot fi livrate fie in tot sau în parte din cauza neexecutării Clientului a obligatiilor de a asista sau întârzieri în acordarea asistenței în executarea Comenzii, Compania va avea dreptul de a factura către client prețul abonamentului, corespunzător cu suma care ar fi fost datorată dacă Serviciile ar fi fost prestate în conformitate cu Comanda.

7.7 Politica de rambursare: Toate vânzările serviciilor MCBA sunt finale. MCBA sau nicio altă parte nu va acorda rambursări  pentru nicio sumă platită pentru servicii, inclusiv, fără limitare, orice taxe sau sume pentru servicii. De asemenea, Clientul este de acord și acceptă riscul ca MCBA nu va reuși în găsirea întregului conținut Internet despre Client. Clientul de asemenea este acord și acceptă riscul ca MCBA nu va reuși în îndepărtarea și/sau modificarea unui conținut internet despre Client. MCBA nu va acorda nicio rambursare indiferent de motiv. De asemenea, Clientul este de acord și înțelege că renunță la dreptul de a contesta trageri din cardul de credit efectuate de către Companie pe motivul că Companie nu a furnizat servicii satisfăcătoare.

7.8  Bugetul de publicitate pentru orice canale social media va fi transferat in contul Companiei în avans (înainte de începerea procesului de publicitate). TVA va fi adaugtă sumei conform legislației.

Serviciul de publicitate va începe doar după ce întreaga sumă + TVA au fost transferate în contul Companiei. 

8.     ÎNTÂRZIERI ȘI RECLAMAȚII 

8.1. În cazul în care Clientul dovedește că Serviciile au fost întârziate sau nu sunt în concordanță cu Contractul, Compania va fi obligată să remedieze sau să furnizeze din nou, la discreția sa, fără întârzieri nejustificate. În cazul în care Serviciile vor continua să fie neconforme cu Contractul după tentative rezonabile au fost făcute pentru a remedia situația, Clientul va avea dreptul de a rezilia Comanda în conformitate cu clauza 13.2 a), cu condiția ca încălcarea să fie materială.

8.2. Reclamațiile cu privire la întârzieri sau încălcare a contractului vor fi transmise imediat, prin email cu confirmarea acceptării de către companie, după perioada când Clientul a devenit sau ar fi trebuit să devină conștient de problemă. În cazul în care Clientul nu aduce defectul al cunoștința Companiei (cu excepția cazului în care este imposibilă descoperirea existenței sale în această perioadă) în termen de 48 de ore, atunci Clientul va fi considerat că a acceptat Serviciile și nu va avea dreptul de a cere pretenții în baza întârzierilor sau a încălcării Contractului.

8.3. Clientul acceptă ca anumite Servicii se bazează pe bunuri și/sau servicii furnizate de terțe părți („Servicii ale terțelor părți”). Clientul acceptă că Serviciile terțelor părți vor fi guvernate de termenii și condițiile terțelor părți și că Compania nu poate furniza nicio garanție pentru Serviciile terțelor părți pentru întârzieri și/sau defecte.

8.4. Singura responsabilitate a Companiei în legatură cu Serviciile terțelor părți este să ia masuri și competență  rezonabile în selecția furnizorilor.

8.5. Singurele remedii ale Clientului pentru livrare întârziată sau pentru Servicii neconforme cu contractul sunt cele stipulate în clauza 8 și, în cazul în care remediile stipulate în aceste Termeni au fost epuizate, remediul final al Clientului este limitat la rezilierea Contractului iar singura răspundere a Companiei este să ramburseze plățile făcute pentru Servicii neconforme cu Contractul, funcție de limitările stabilite în clauza 9 de mai jos. 

9.     RĂSPUNDEREA

9.1.   Cu excepția unei prevederi exprese în clauze 9, Compania nu va avea nicio răspundere către Client pentru orice pierdere sau pagubă de orice natură rezultată sau în legătură cu prestarea Serviciilor sau pentru orice pretenție adresată împotriva Clientului de către orice terță parte.

9.2. Fără a prejudicia generalitatea clauzei 9.1 de mai sus, Compania nu va avea nicio răspundere pentru orice pierdere sau daune care pot fi suferite de Client fie că acestea au sunt directe sau indirecte sau sunt imediate sau drept consecință care cad în următoarele categorii:

a)     Orice pierderi indirecte sau drept consecință conform sau în relație cu Contractul chiar și in cazul în care Compania avea cunoștință de circumstanțele în care astfel de pierderi pot apărea;

b)     Pierdere de profit: pierdere a economisiri anticipate; pierderi de oportunități de afaceri sau de bunăvoință;

c)     Pierdere de date; pierdere de rating a motorului de căutare; pierdere de trafic website; pierdere de urmăritori; pierdere de acces la profiluri social media.

9.3.   În măsura in care o astfel de răspundere nu este exclusă de sub-clauzele 9.1, 9.2 si clauza 10 de mai jos, răspunderea totală a Companiei (fie în contract, delict civil (inclusiv neglijența sau altă cauză)) conform sau în legătură cu Contractul sau în baza oricărei pretenții sau despăgubiri sau contribuții (inclusiv pentru daune aduse proprietății tangibile) sau de altă natură nu vor în nicio situație depăși suma facturată pentru Servicii. 

9.4 Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio modificare, ștergere, defecțiuni, probleme de software, spargerea contului, inchiderea și blocarea contului sau orice altă acțiune întreprinsă de companiile social media (Facebook, Instagram, Google, Linkedin, etc)

10.   ALTE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

10.1. Compania nu va fi responsabilă pentru timp de nefuncționare, interferențe sub forma hacking, virus, perturbări, întreruperi, software defect al terțelor părți, motoare de căutare sau websites de care un serviciu este dependent sau alte livrări de la o terță parte. Compania va depune eforturi rezonabile pentru a asista în eforturile de remediere dacă Clientul solicită. Orice activitate depusă cu eforturile de remediere descrise mai sus va fi facturată separat Clientului conform prezentelor Termeni sau (la discreția Companiei) listei de prețuri aplicabilă periodic.

10.2. Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice modificări făcute fără preaviz de către Client sau de o terță parte angajată de Client la numele domeniilor, websites, conținut, linkuri, setup tehnic etc, care afectează Serviciile furnizate de Companie. Activitatea precedentă sau subsecventă conectată cu orice ajustări necesare drept rezultat a astfel de modificări va fi facturată Clientului conform prezentelor Termeni sau (la discreția Companiei) listei de prețuri aplicabilă periodic.

10.3. Compania va depune eforturi rezonabile pentru a furniza Servicii în legătura cu marketing media, content sharing, blogging și angajarea utilizatorilor în conformitate cu liniile directoare aplicabile websites relevante și platformelor social media. Totuși, Compania nu va fi răspunzătoare pentru întârzieri sau performanțe scăzute din cauza modificărilor aduse termenilor standard, algoritmilor, funcționalității contului, disponibilității contului, rezultatelor de cautare, politicii de accesibilitate, prețurilor sau a altor probleme dincolo de controlul Companiei și își rezervă dreptul de a face modificări la Servicii drept rezultat. În plus, Compania nu va fi răspunzătoare pentru alte schimbări sau încetări ale serviciilor platformelor media sau a serviciilor terțelor părți.

10.4. Compania nu va fi responsabilă dacă serviciile conduc la un anume volum de trafic, număr de clickuri, likes, follows, înregistrări, achiziții și alte asemenea.

10.5. Compania nu va fi responsabilă pentru profile sau conținutul acestora diminuate sau excluse de un motor de căutare sau de un site social media pentru orice motiv.

10.6. În cazul în care Clientul nu implementează unele sau toate recomandările Companiei, atunci Compania nu va purta nicio responsabilitate pentru lipsa de succes a Clientului în legătură cu serviciile.

11.   DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Este responsabilitatea Clientului să se asigure că are dreptul de a folosi orice Drepturi de proprietate intelectuală când furnizează orice text, imagine sau reprezentare („Materiale”) către Companie pentru incorporarea în Servicii și Clientul acordă sau se angajează să procure licența irevocabilă (dacă este aplicabil) către companie pentru a folosi astfel de Materiale pentru a furniza Serviciile pe durata Contractului.

11.2. Clientul va fi responsabil pentru asigurarea ca conținutul Materialelor cu care Clientul a contribuit sau aprobat nu sunt în contravenție cu legislația, decența, regulile de marketing sau orice alte drepturi ale terțelor părți. Compania va avea dreptul de a respinge și șterge astfel de Materiale fără nicio răspundere. In plus, Compania va avea dreptul să anuleze Comanda.

11.3. Clientul va despăgubi Compania pentru orice daune, pierderi și cheltuieli suferite sau suportate de către Companie drept rezultat al Materialelor  cu care Clientul a contribuit sau aprobat             în contravenție cu legislația, decența, regulile de marketing sau orice acțiune pe care astfel de Materiale încalcă orice Drept de proprietate intelectuală ale unei terțe părți.

11.4. Părțile vor fi obligate să notifice celeilalte părți fără întârziere nerezonabilă orice pretenții aduse împotriva unei părți așa cum este stipulat mai sus.

11.5. Cu excepția de prevedere expresă in prezentele Termeni și în Comandă, Drepturile de proprietate intelectuală create, dezvoltate, ce subzistă sau utilizate în legătură cu Serviciile, fie existente la data semnării Contractului sau create în viitor vor fi proprietatea Companiei sau a terțelor părți relevante de la care Compania a achiziționat dreptul de utilizare pentru a executa Comanda. Clientul este de acord să execute și să furnizeze documente și să desfășoare acțiuni necesare periodic pentru a se asigura că astfel de Drepturi de proprietate intelectuală rămân la Companie.

11.6. Drepturile de proprietate intelectuală menționate în clauza 11.2 nu vor fi utilizate, atribuite, distribuite, copiate, înaintate de către Client către activități  online sau offline fără un acord separat, scris, expres.

11.7. În cazul în care Compania face disponibile abonamente de software, procese sau conținut către Client ca parte a executării unei Comenzi, Clientul va achiziționa doar o licență personală non-exclusivă non transferabilă de a utiliza un astfel de material până când Serviciile conform contractului vor înceta.

11.8. Clientul licențiază irevocabil către companie dreptul de a utiliza și afișa numele, imaginea sau logoul, etc ale Clientului ca referință pe website al Companiei, alte materiale de marketing sau tipuri de media cât timp este Client al Companiei și pentru 18 luni după încetarea Contractului. Clientul este de acord să transmită Companiei cel mai recent logo sau imagine dacă acestea sunt modificate periodic. 

11.9. Conținutul si materialele dezvoltate de MCBA-EVO pentru client in cadrul relatiei contractuale vor fi folosite doar in cadrul paginilor social media administrate direct de MCBA-EVO in beneficiul clientului. Clientul nu are permisiunea de a folosi acest conținut pe alte pagini social media sau orice alt mijloc media public, aceste materiale fiind in afara relației contractuale.

 

12.   CONFIDENȚIALITATEA ȘI DATELE PERSONALE

12.1. O Parte (Destinatarul) va păstra în secret strict tot know-how tehnic sau comercial, specificații, invenții, procese sau inițiative care sunt de natură confidențială și care au fost dezvăluite Destinatarului de către cealaltă Parte (Expeditorul), angajații săi, agenții sau subcontractorii si orice altă informație confidențială ce privește pe afacerile sau produsele sau serviciile Expeditorului pe care Destinatarul le-ar putea obține. Destinatarul va restricționa dezvăluirea informației confidențiale la angajații, agenții sau subcontractorii care trebuie să știe pentru a îndeplini obligațiile Contractuale ale Destinatarului, și va asigura ca acești angajați, agenți sau subcontractori sunt sub obligația de confidențialitate corespunzătoare cu cele care obligă pe Destinatar. Această clauză va supraviețui încetării Contractului.

12.2. Pe durata Contractului și pe o perioadă de 5 ani de la data încetării acestuia, Compania va utiliza aceleași precauții pe care le folosește cu propria sa informație confidențială pentru a evita, fără consimțământul Clientului, dezvăluirea către oricare terță parte (cu excepția unui subcontractor ce lucrează la Servicii care este supus unor obligații similare de confidențialitate) a oricare a afacerilor și informațiilor operaționale ale Clientului pe care Clientul le-a desemnat drept confidențiale.

12.3.  Obligația din Clauza 12.2 nu se va aplica pentru orice informație care este sau devine publică altfel decât prin încălcarea contractului, care este deja sau intră în posesia Companiei fără obligația de confidențialitate, sau pe care Compania este obligată să o dezvăluie conform legii.

12.4. Pe durata Contractului și pe o perioadă de 5 ani de la terminarea acestuia, Clientul nu va dezvălui niciunei persoane din organizația sa care nu au nevoie să știe sau catre terțe părți, nicio informație și materiale non client furnizate de Companie care vizează metoda sau abordarea pe care Compania o foloseste în prestarea Serviciilor.

12.5. Fiecare parte se obligă să se conformeze cu obligațiile Legii privind protecția datelor.

12.6. Clientul va fi obligat să despăgubească pe Companie pentru orice pierdere, inclusiv costuri cu acțiuni legale, suferite de Companie drept rezultat al procesării datelor personale pe care Clientul le-a furnizat fiind în contravenție cu legea protecției datelor sau cu orice altă lege. Părțile vor fi obligate să notifice pe cealaltă parte fără  întârziere de orice pretenții ridicate împotriva unei părți conform prezentei clauze.

12.7. Software utilizat de noi și procedurile operaționale sunt în concordanță cu regulamentele DGPR din 25 mai 2018 și operăm în mod riguros în baza acestor regulamente și standarde. 

13.    DURATA, INCETAREA ȘI CESIUNEA

13.1. Contractul va fi reînnoit automat pentru încă o perioadă egală (fie de o lună sau un an în funcție de opțiunea de abonament aleasă) la sfârșitul fiecărei perioade terminate de abonament decât dacă și până când oricare din părți notifică pe cealaltă de dorința de rezilia Contractul la data expirării abonamentului în curs prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă parte cu 60 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului pentru abonamentul curent. Serviciile vor continua să fie furnizate până când abonamentul curent a fost furnizat în intregime Clientului (până la sfârșitul lunii sau anului pentru serviciile care au fost deja facturate sau au fost pre plătite de către client).

13.2. Fără a-și limita celelalte drepturi sau remedii, fiecare parte poate rezilia Contractul imediat prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă parte dacă cealaltă parte:

a) comite o încălcare materială a Contractului și (dacă aceasta încălcare este remediabilă) nu remediază încălcarea în termen de 30 de zile de la data la care partea a fost notificată în scris despre acea încălcare; sau

b)   devine sau este insolventă  sau este incapabilă să-și plătească datoriile (în ințelesul legii insolvenței) sau (doar pentru cazurile de reconstrucție sau fuziune) o petiție este prezentată sau o întâlnire convenită sau o rezoluție aprobată pentru închiderea părții sau partea insolventă intră in lichidare fie obligatoriu sau voluntar sau se înțelege cu creditorii sau are un administrator sau un lichidator numit asupra unei parți sau asupra tuturor bunurilor sale sau partea insolventă încetează o parte substanțială sau total activitatea.

13.3. In plus față de celelalte drepturi și remedii conform contractului, Compania va avea dreptul să rezilieze contractul fără notificare în cazul în care sumele datorate pentru servicii nu sunt plătite în conformitate cu Contractul.

13.4. La terminarea contractului, indiferent de motiv, părțile vor fi obligate să returneze toate materialele primite de la cealaltă parte conform contractului fără întârziere și Clientul va înceta să utilizeze orice conținut, abonamente, procese sau coduri furnizate pe parcursul prestării serviciilor. În cazul în care Clientul nu respect obligația, Compania va avea dreptul de a factura pe Client conform cu prezentele termeni și condiții pentru următoarele Servicii fără ca această facturare să reprezinte o renunțare din partea Companiei la dreptul de a rezilia Contractul.

13.5. Clientul nu va avea dreptul de a cesiona sau transfera totul sau părți din obligațiile sale conform Contractului fără consimțământul scris anterior al Companiei.

13.6. Compania va avea dreptul de a cesiona sau subcontracta oricare din drepturile și obligațiile sale conform Contractului iar Clientul este de acord că anumite elemente ale Serviciilor vor fi furnizate de terți.

13.7 Rezilierea pentru neplată. Compania va avea opțiunea, dar nu și obligația, de a rezilia sau suspenda furnizarea Serviciilor în cazul în care Beneficiarul nu plătește sumele datorate și nu remediază încălcarea în zece (10) zile după primirea notificării scrise de la Companie.

13.8 Efectul rezilierii, La data rezilierii efective a Contractului, toate obligatiile, drepturile si îndatoririle legale rezultate din Contract vor înceta cu excepția acelor obligații legale, sume și cheltuieli restante legate de servicii până la data rezilierii datorate către MCBA, drepturi și îndatoriri care s-au acumulat înainte de data efectivă a rezilierii cu excepția cazurilor de prevedere expresă in Contract.​

14.   FORȚA MAJORĂ

14.1. Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru un eveniment de forță majoră.

14.2. Dacă o parte crede că un eveniment de forță majoră a avut loc, acea parte va informa imediat pe cealaltă parte de începutul și sfârșitul evenimentului de forță majoră.

14.3. Cu respectarea prevederilor din Contract, fiecare parte va avea dreptul de a rezilia contractul fără penalități catre cealaltă parte prin notificare scrisă adresată celeilalte părți în cazul în care executarea contractului este împiedicată pentru mai mult de 2 luni din cauza unui eveniment de forță majoră.

15.   DIVERSE

15.1. Compania își rezervă dreptul de a modifica sau înceta, temporar sau permanent, Serviciile cu un preaviz de 60 de zile inainte de reziliere.

15.2. Compania va fi liberă să furnizeze Serviciile sale către terțe părți fie în timpul, fie după prestarea Serviciilor către Client.

15.3. Pe parcursul contractului și pe o perioadă de 12 luni după, Clientul este de acord să nu angajeze sau contracteze sau să ofere să angajeze sau să contracteze pe orice numit de Companie să lucreze la Servicii.

15.4. Neexercitarea de către oricare parte a dreptului de a pune în aplicare în orice moment sau pentru orice perioadă de timp orice drept rezultat din Contract nu constituie și nu va fi interpretat, drept o renunțare la astfel de clauze sau drepturi și nu va afecta dreptul părții de a-l pune în aplicare la o dată ulterioară.

15.5. În cazul în care orice clauză a acestui contract devine ilegală, nevalidă sau inaplicabilă conform legii, acea clauză, în măsura în care este separabilă de restul contractului, va fi considerată omisă din Contract și nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea restului Contractului care va continua cu efecte depline și va rămâne opozabil părților.

15.6. O persoană care nu este parte în Contract nu va avea niciun drept asupra sau în legătură cu acesta.

15.7. Toate notificările trebuie efectuate în scris la Mentor Capital & Business Advisory SRL, Str. Ing. George Constantinescu 4B – Sector 2, Bucuresti RO- 020339 – ROMANIA sau la adresele stipulate de Companie

 

16. Serviciile si conditiile operationale EVO:

Planurile EVO de evaluare:

16.1 EVO Booster – pana la 1200 de invitatii de evaluare pe luna – 4 etape/luna/locatie. Pregatire complete, emailuri de evaluare personalizate, o modificare pe trimestru conform sabloane, administrarea zilinica a intregii campanii, aplicatii cu support web si smartphone. Filtrarea evaluarilor negative, monitorizare tracking, raport lunar detaliat (canalizarea evaluarilor negative intern catre emailul dvs, manager de cont dedicat, support pe mail (pana la 3 zile lucratoare), monitorizare si administrare

16.2 EVO Mega Booster - pana la 2500 de invitatii de evaluare pe luna – 4 etape/luna/locatie. Pregatire complete, emailuri de evaluare personalizate, doua modificari pe trimestru conform sabloane, administrarea zilinica a intregii campanii, aplicatii cu support web si smartphone. Filtrarea evaluarilor negative, monitorizare tracking, raport lunar detaliat (canalizarea evaluarilor negative intern catre emailul dvs, manager de cont dedicat, support pe mail (pana la 3 zile lucratoare), monitorizare si administrare

16.3 EVO Booster Master - pana la 2500 de invitatii de evaluare pe luna – 4 etape/luna/locatie. Pregatire complete, emailuri de evaluare personalizate, cinci modificari pe trimestru conform sabloane, administrarea zilinica a intregii campanii, aplicatii cu support web si smartphone. Filtrarea evaluarilor negative, monitorizare tracking, raport lunar detaliat (canalizarea evaluarilor negative intern catre emailul dvs, manager de cont dedicat, support pe mail (pana la 3 zile lucratoare), monitorizare si administrare

Detaliile managementului social media (MSM): 

      Mai jos sunt detaliate caracteristicile incluse, in cazul in care aceste sunt mentionate in formularul de comanda:

16.4 Strategia social media – un raport detaliat cu o propunere de strategie social media, inclusiv – mesaje cheie, postari de linii directoare, propuneri de design, propuneri de subiecte pentru postari si alte elemente care sunt necesare pentru o intelegere optimizata a strategiei social media propuse.

16.5 Un plan de postari social media lunar pentru aprobarea clientului la inceputul fiecarei luni, dupa ziua de incepere agreata.

16.6 Numarul de postari (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) va fi detaliat in formularul de contract.

16.7 Serviciile de Management social media (MSM) includ: creare de continut personalizat, postari create, analiza # hashtags, design de foto & bannere promotionale pentru postari, optimizarea fotografiilor din postare pentru canale si dimensiuni, stabilirea frecventei postarilor si postarea acestora pe toate canalele, optimizarea postarilor zi/ora, promovarea social media dvs cu EVO AD'S TECHNOLOGY – doar prin subscriere, un raport detaliat care acopera toate rezultatele MSM pentru fiecare luna.

16.8 Limba – limbile utilizate si incluse in plan vor fi stipulate in formularul de contract.

16.9 Platforma de evenimente facebook: 
Numarul de evenimente incluse in pachetele MSM este stipulat in formularul de contract. Serviciile includ – incarcarea de evenimente, crearea de banner personalizat, postarea continutului relevant al evenimentului construit pentru planul de postare (si pe pagina evenimentului, de asemenea), conversarea pe chat-ul de facebook cu clientii care au optat pentru eveniment.

16.10 Serviciile noastre nu includ live streaming, evenimente live si videoclipuri live, in cazul in care clientul solicita ca EVO sa gestioneze aceste canale, va exista o cotatie separata de pret pentru aceste servicii.

16.11 Chat online cu clientii (Chat box) – conversarea cu clientii prin intermediul canalelor social media, interfata umana – de luni pana vineri/ 09 :00-18 :00 (CET) - Nu pe perioada sarbatorilor, in baza unui protocol agreat, care este aprobat de client nu mai tarziu de 24 de ore de la momentul la care clientul final a contactat chatul.

16.12 EVO nu isi asuma nicio responsabilitate pentru furnizorii de social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) in urmatoarele cazuri sau in cazuri care ar putea aparea in urmatorul context: interzicerea de reclame, intarzierea in aprobarea reclamelor, blocari de admin, stergerea paginilor, blocarea contului, etc.

16.13 Articole originale:
Numarul de articole in pachetele MSM indicat in formularul de contract si include : crearea de articole cu continut original, adaugarea de cuvinte cheie SEO, promovarea articolului in social media dvs. Drepturile de autor pentru articol vor ramane ale clientului

16.14 Administrare blog – in cazul in care serviciul este inclus in pachet, echipa EVO va incarca articole pe blogul dvs, va optimiza aspectele blogului – tags, cuvinte cheie, subtitrari, raspuns la comentariile vizitatorilor. 
Administrare si monitorizare reputatie Brand:

16.15 Instalare – instalarea sistemului de monitorizare a brandului poate dura pana la 20 de zile si include testarea necesara optimizarii rezultatelor dorite. Modificari minore si alte optimizari vor avea loc in primele 3 luni pentru a obtine optimizarea completa a sistemului.

16.16 Monitorizare Brand – EVO va furniza un raport detaliat care va include un cuvant cheie sau brand specific, cu frecventa zilnica, conform solicitarii clientului

16.17 Monitorizarea concurentei – EVO va furniza un raport detaliat despre descoperiri specifice, cu frecventa zilnica, conform solicitarii clientulu

16.18 EVO nu se poate obliga sa furnizeze raportul zilnic sa o anumita ora

16.19 Management in timp real - RTM - orice postare din afara planului de postari ce va fi solicitata pentru a fi adaugata sau modificata in timp real, va presupune o taxa suplimentara. Timpul de furnizare a postarii va fi de 48 ore din momentul in care clientul a furnizat toate materialele pentru postare/ imagini daca este necesar.
Clientul poate posta el insusi postarea RTM, chiar daca noi nu recomandam sa o faca. Clientul isi va asuma riscul de a fi restrictionat de catre platformele social media, in cazul in care postarea nu este in conformitate cu instructiunile publicitare ale fiecarei platforme.

17. Procedura de suport Help-desk & Ticketing

(a) Pentru a primi asistenta intr-o situatie, un tichet trebuie transmis in sistemul nostru helpdesk. Tichetul trebuie scris in Engleza.

Un numar de tichet va fi primit de dvs de la sistemul nostru si toate comunicarile ulterioare vor avea drept referinta acest numar de tichet in conformitate cu cu procedura de asistenta detaliata mai jos.
(b) Pentru depunerea unui tichet la helpdesk, va rugam sa ne trimiteti un email la urmatoarea adresa: support@mcba-evo.com i sa adaugati toate informatiile necesare mentionand in mod clar problema, cu screenshot si alte detalii care pot face procedura mai eficienta.
(C) Dupa depunerea unui tichet in sistemul nostru, veti primi un numar de tichet ca sa puteti urmari progresul. Daca un numar de tichet nu este primit, va rugam sa presupuneti ca nu stim de problema si ca tichetul nu a fost acceptat in sistem.

 (D) Sistemul nostrum helpdesk primeste tichete 24/7 dar opereaza si raspunde la tichete numai in zilele lucratoare, de luni pana vineri, 9:00 – 17:00 (GMT+2)

 (E) Timpul de raspuns: echipa noastra de asistenta va raspunde solicitarii dvs in cel mult 48 de ore de la depunerea tichetului si in timpul zilelor lucratoare.

 (F) Problemele operationale sau alte disfunctionalitati tehice care sunt cauzate de terte parti (platforme social medial – Facebook, Instagram, etc) vor fi asistate dupa ce clientul a depus un tichet si numai in zilele lucratoare si in orele de program mentionate in art. 17 (D).

18.   INTREGUL ACORD

Părțile recunosc și convin că Contractul depășește orice acord anterior, înțelegere sau aranjament între părți, fie acestea orale sau în scris și constituie întregul acord între companie și Client în legătură cu Serviciile. Așadar, cu excepția prevederilor exprese, toate celelalte condiții și garanții (implicite, statutorii sau de altă natură) sunt excluse în totalitatea prevăzută de lege.

19.   LEGEA ȘI JURISDICȚIA

19.1. Compania și Clientul vor fi obligați să încerce rezolvarea disputelor rezultate intre ei, inclusiv dispute legate de existența sau de validitatea Contractului prin negociere cu condiția ca în orice moment orice parte să aibă dreptul de a-și exercita oricare din celelalte remedii inclusiv prin acțiuni legale.

19.2. Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română iar părțile sunt de acord să-și soluționeze litigiile la instanțele române competente din București.

bottom of page